Oproep tot deskundigen GECORO

Oproep tot deskundigen GECORO

De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. De GECORO heeft allerlei opdrachten in het lokaal ruimtelijk beleid. De voornaamste daarvan hebben te maken met de ruimtelijke planning, zoals het begeleiden van ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen. De GECORO kan adviseren, opmerkingen maken en voorstellen doen binnen de bevoegdheid ruimtelijke ordening.

De gemeenteraad stelde in zitting van 29 april 2019 de samenstelling van de GECORO vast. In onze gemeente zal deze commissie 9 stemgerechtigde leden tellen, waarvan drie deskundigen op het gebied van ruimtelijke ordening. Er worden ook 3 plaatsvervangende deskundigen aangeduid.

Om tot ‘deskundige ruimtelijke ordening' te kunnen worden aangesteld dient u een kandidatuur als GECORO-lid in te dienen, uw kandidatuurstelling te motiveren en uw ‘titels en verdiensten' op te geven en/of uw kennis en ervaring met de feitelijke lokale toestand aan te tonen.

U dient verder aan de volgende voorwaarden te voldoen:

Er is een absolute onverenigbaarheid tussen het lidmaatschap van de commissie en van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen.

Kandidaturen dienen ten laatste op vrijdag 28 juni 2019 te worden verstuurd naar volgend adres:

College van Burgemeester en Schepenen, Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

of naar het volgend e-mailadres:omgeving@hulshout.be.

Voor meer informatie kan u terecht op het volgend e-mailadres: omgeving@hulshout.be

 homepage Opnieuw naar www.hulshout.be
info Gemeentebestuur Hulshout - Prof.dr.Vital Celenplein 2 - 2235 Hulshout - Tel: 015 22 40 11 - info@hulshout.be