Home > Kerkenbeleidsplan

Kerkenbeleidsplan

Naar een kerkenbeleidsplan in Hulshout

Wat is een kerkenbeleidsplan?
De lokale kerkelijke en gemeentelijke overheden hebben van de Vlaamse overheid de opdracht gekregen om samen een globaal kerkenbeleidsplan op te maken voor de gemeente. Het kerkenbeleidsplan vindt zijn oorsprong in een conceptnota van minister Bourgeois, "Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk" van 24 juni 2011.
In hoofdstuk III "Oplossingsrichtingen" schrijft de minister in punt 3.1 over "Het uitwerken van een langetermijnsvisie op de toekomst van de parochiekerken door de lokale actoren". De minister schrijft in punt 3.4 dat hij "extra voorwaarden zal inbouwen voor het verkrijgen van subsidies voor onderhouds- of restauratiepremies voor beschermde en niet beschermde kerken".

Waarom een kerkenbeleidsplan?
Een kerkenbeleidsplan kreeg een decretale grond omdat het opgenomen is als voorwaarde voor het verkrijgen van subsidies op basis van de diverse regelgeving. Meer info over deze wetgeving kan je vinden op de website van het CRKC (Centrum voor religieuze kunst en cultuur Vzw).
Het kerkenbeleidsplan Hulshout is een beleids- en visiedocument dat wordt opgemaakt in overleg tussen de gemeente Hulshout en de kerkelijke werkgroep.
Het heeft als doel het ontwikkelen van een langetermijnvisie op de toekomst van de parochiekerken op het grondgebied van onze gemeente Hulshout.
Dit kerkenbeleidsplan omvat, op het grondgebied van de gemeente Hulshout 5 gebouwen relevant voor de rooms-katholieke eredienst. Het betreft 3 kerkgebouwen en 2 pastorieën.

In dit kerkenbeleidsplan worden allereerst de betrokken gebouwen ruimtelijk gesitueerd en geïdentificeerd.
Vervolgens volgt een bespreking van elk gebouw afzonderlijk.
Aan bod komen een beschrijving met cultuurhistorische waarde, architecturale mogelijkheden en de bouwfysische toestand, naast een situering van het gebouw in de ruimtelijke omgeving en een beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie.

Aan het einde van dit document is de huidige visie voor de toekomst van deze gebouwen voorzien:
"Alle drie kerkgebouwen moeten minstens tot 2024 behouden blijven voor de erediensten. Tot 2024 blijft de eredienst in de drie parochiekerken van Hulshout gegarandeerd. Hiervoor worden veiligheids- en instandhoudingswerken voorzien.
In 2020 en 2023 evalueren de gesprekspartners die dit kerkenplan hebben opgesteld de bestaande situatie omtrent het gebruik van de drie kerkgebouwen. Deze gespreksrondes moeten leiden tot een toekomstvisie na 2024 en bepalen in welke gebouwen wordt geïnvesteerd voor de eredienst. In de evaluatiegesprekken wordt bekeken of de gebouwen hun maximale bestemming voor de eredienst behouden of dat een nevenbestemming of een herbestemming aangewezen is na 2024."

Het kerkenbeleidsplan lag ter inzage van 02 oktober 2017 tot 30 oktober 2017.


U kan het document raadplegen digitaal via de gemeentelijke website  (zie hieronder) en analoog op het gemeentehuis.

Reacties kunnen gericht worden aan norbert.wauters@skynet.be (kerkelijke werkgroep) of secretariaat@hulshout.be (bestuurlijke werkgroep).

 

 

Sluitingsdagen

  • 1 & 2 november 2018
  • 15 november 2018

Zoeken

Het weer in Hulshout