Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsbeleid is gericht op een duurzame mobiliteitsontwikkeling waarbij de mobiliteit wordt beheerd voor de huidige generatie zonder de behoeftevoorziening van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de integratie van en de synergie tussen sociale, ecologische en economische aspecten.

De realisatie ervan steunt op een maatschappelijk veranderingsproces waarin het gebruik van hulpbronnen, de bestemming van investeringen, de gerichtheid van de technologische ontwikkeling en institutionele veranderingen worden afgestemd op zowel toekomstige als huidige behoeften. (art. 3 Decreet betreffende mobiliteitsplan).

Een gedeelde verantwoordelijkheid met het Vlaamse Gewest, de lokale overheden (gemeente, provincie) en de Vlaamse vervoermaatschappij is op zijn plaats om een grotere verkeersleefbaarheid te creëren. De verkeersveiligheid verhogen en de verkeersleefbaarheid verbeteren kan mede bekomen worden door te werken met een mobiliteitsconvenant.

In zitting van 19/11/2001 ondertekende de gemeente de moederconvenant en bijakte 1 en in zitting van 30/01/2012 werd de nieuwe moederconventant 13016/1 goedgekeurd.

Na goedkeuring van de convenant door de minister werd op 02/07/2002 een ontwerper aangesteld (nl. NV Libost Groep te Hasselt).

Om inzichten, ideeën en visies te verzamelen en het draagvlak voor oplossingsrichtingen te verkennen, werd enerzijds een begeleidingscommissie en anderzijds een stuurgroep geïnstitutionaliseerd.

In de gemeentelijke begeleidingscommissie 'mobiliteitsplan' zetelen het plaatselijk beleid, afgevaardigden van de administraties, de overheid, afgevaardigde van de politiezone en de Vlaamse Vervoermaatschappij.

Via de 'gemeentelijke stuurgroep mobiliteitsplan' kreeg een breed draagvlak van de bevolking de mogelijkheid om aan dit proces deel te nemen : nl. het plaatselijk beleid en afgevaardigden van de administraties, de overheid, de ontwerper, de cultuurraad, de milieuraad, de middenstand, de industrie, de gecoro en de verschillende oudercomités van de scholen.

Het mobiliteitsplan werd conform verklaard op 17/03/2005 en door de gemeenteraad goedgekeurd op 29/08/2005.

De gemeentelijke begeleidingscommissie evalueerde op 21/12/2010 het mobiliteitsplan en deze sneltoets werd op 17/02/2011 door de Provinciale Auditcommissie conform verklaard. Het resultaat van deze besprekingen is dat het huidige mobiliteitsplan zal worden geactualiseerd en bevestigd.

Alvorens een definitieve versie voor te stellen aan de PAC, vroeg de gemeente haar burgers om hun mening te geven over het mobiliteitsplan en de bijhorende herziening. Tot 10 juli 2011 was het mogelijk om feedback aan de gemeente te geven.

De gemeenteraad stelde op 04/06/2012 het geactualiseerd mobiliteitsplan definitief vast. De beleidsnota met geactualiseerde actietabel dient samen met het bestaande mobiliteitsplan te worden gelezen.