Gedeeltelijke opheffing captatieverbod onbevaarbare waterlopen

Het politiebesluit van de gouverneur van 12 augustus 2020 betreffende het verbod op captatie uit alle onbevaarbare waterlopen in de stroomgebieden zoals opgenomen in de bijlage van het besluit (van 12 augustus 2020), wordt opgeheven.

 • Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in de stroomgebieden zoals opgenomen in bijlage. Het betreft de stroomgebieden van:
  • Maas (gedeeltelijk);
  • Laarse Beek;
  • Molenbeek (gedeeltelijk);
  • Zwarte Neet; 
  • Voorste Neet;
  • Achterste Neet.
 • Uitzonderingen hierop zijn:
  • het capteren door de hulpdiensten wanneer en voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van de civiele veiligheid, de openbare orde of de volksgezondheid;
  • het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen. 
 • Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en een geldboete van 26 tot 200 euro1, of met één van deze straffen alleen. Artikel 4. Dit besluit treedt in werking vanaf 18 november 2020 tot het wordt opgeheven bij politiebesluit.
 • Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden en worden bekend gemaakt via gemeentelijke websites.

Bijlagen: