Provincie ruimt onbevaarbare waterlopen

Van september tot februari ruimt de provincie Antwerpen de onbevaarbare waterlopen in onze gemeente

De provincie wil dat tegen de piekperiode van de jaarlijkse regenval in het najaar alle belangrijke onbevaarbare waterlopen geruimd zijn. De waterlopen moeten het overtollige water kunnen afvoeren naar de grote rivieren om overstromingen in het binnenland zoveel mogelijk te vermijden. Het gaat om een netwerk van 2.400 km waterlopen waaruit de provincie Antwerpen overmatige plantengroei, zwerfvuil en andere hindernissen haalt. Dit onderhoud kost jaarlijks 5 miljoen euro.

De provincie is beheerder van de meeste onbevaarbare waterlopen. De vlotte doorstroming van de waterlopen is cruciaal. Te veel kruid, zwerfvuil of andere obstakels in een waterloop brengen de vlotte doorstroming in gedrang en kunnen tot overstromingen leiden. De provincie zorgt ervoor dat door jaarlijks onderhoud het water terug zijn weg vindt. Ook houdt ze doorheen het jaar meer dan 300 vuilroosters proper. Soms worden oevers hersteld of wordt er slib geruimd.

Helaas komt het meer en meer voor dat waterlopen de hoeveelheid water niet meer aankunnen. De klimaatsverandering en de bebouwing/verharding van beschikbare ruimte spelen daarin een belangrijke rol.

Wateroverschot en watertekort?
De laatste jaren kampen we met een meer grillig klimaatfenomeen van erg hoge en erg lage waterstanden. Er is een verschuiving gaande waarbij het managen van watertekorten en – overschotten de boventoon voert. Die verschuiving is ook merkbaar in de manier waarop de kruidruiming gebeurt. Door de droogte worden de zomermaaiingen beperkt om de natuur en de landbouw toch zo lang mogelijk van het nodige water te kunnen voorzien. Het ziet ernaar uit dat de najaarsruiming wel intenser moet. In kleinere waterlopen lijken planten, die je normaal alleen langs de kant van de waterloop aantreft, nu ook de uitgedroogde beddingen in te palmen. Ook in waterlopen die door kwel (grondwater dat aan de oppervlakte komt) worden gevoed, stellen we een sterkere kruidgroei vast door het warme weer.

Onderhoud in onze gemeente
In onze gemeente onderhoudt de provincie verschillende waterlopen. Bent u buur van een waterloop, dan dient u voldoende afstand tot de waterloop te respecteren voor grondbewerkingen (1m) of constructies (5m). U dient ook doorgang te verlenen om de onderhoudswerken mogelijk te maken. 70% van de waterlopen kan machinaal geruimd worden. De planning van de najaarsruiming gebeurt op basis van overstromingsgevoeligheid.