Kleinhandelsvergunning

Wie een kleinhandelsbedrijf of een handelsgeheel met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m² wil openen, heeft een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (kleinhandelsvergunning) nodig.

De vergunningsplicht geldt ook bij volgende wijzigingen van de handelsoppervlakte of de kleinhandelscategorie:

 • samenvoegen van kleinhandelsbedrijven of kleinhandelsgehelen, waarbij de netto handelsoppervlakte na samenvoeging > 400 m² bedraagt
 • uitbreiden van kleinhandelsbedrijven of kleinhandelsgehelen met > 300 m² netto handelsoppervlakte of > 20% van de reeds vergunde netto handelsoppervlakte
 • wijzigen van de categorieën van kleinhandelsactiviteiten met ≥ 10% van de totale vergunde netto handelsoppervlakte of met > 300 m² netto handelsoppervlakte

Binnen de kleinhandelsactiviteiten kunnen we vier categorieën detecteren:

 • Categorie A: verkoop van voeding
 • Categorie B: verkoop van goederen voor persoonsuitrusting, zoals textiel, kleding, modeaccessoires, schoenen, lederwaren, sierraden, reukwerk, cosmetica en andere persoonlijke verzorgingsproducten
 • Categorie C: verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw
 • Categorie D: verkoop van andere producten, zoals huishoudartikelen, elektro, wooninrichting, doe het zelf materialen, auto- en fietsartikelen en alle artikel met betrekking tot vrije tijd, sport, spel en hobby

De vergunning vraag je aan bij de gemeente waar uw kleinhandelsbedrijf is/wordt gevestigd. Bij een gemengd project doe je dit verplicht digitaal via het omgevingsloket.

Als het enkel over een kleinhandelsvergunning gaat, dan dien je de aanvraag als volgt in (telkens in vier exemplaren waarvan twee exemplaren op papier en twee exemplaren op een USB stick):

 • afgeven tegen ontvangstbewijs bij de dienst lokale economie, Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout
 • per aangetekende zending aan het college van burgemeester en schepenen, dienst lokale economie, Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Elk type van omgevingsvergunning vraag je aan via hetzelfde algemene aanvraagformulier. Voor de kleinhandelsvergunning vul je volgende delen in:

 1. Algemeen aanvraagformulier
  (1) Projectgegevens
  (8) Gegevens over de procedure
  (9) Gegevens van de aanvrager
  (12) Overzicht van de bijlagen
  (13) Ondertekening door de aanvrager
 2. Addendum W1 Omgevingsvergunning kleinhandelsactiviteiten
 3. Addendem E1 Mobiliteitstoets detailhandel - dit vul je in voor projecten die niet onder de verplichting van een mobiliteitsstudie (MOBER) vallen. Voor projecten die hier wel onder vallen, vul je E1Bis in

Het college van burgemeester en schepenen reikt de vergunning uit – behoudens enkele uitzonderingen:

 • voor kleinhandelsbedrijven met een netto handelsoppervlakte  400 m² en  1.000 m² beslist de gemeente autonoom
 • voor kleinhandelsbedrijven met een netto handelsoppervlakte > 1.000 m² moet het college van burgemeester en schepenen het advies inwinnen van het Comité voor Kleinhandel (VLAIO) voordat het de vergunning toekent.

Er zijn twee verschillende procedures, conform het omgevingsvergunningsdecreet;

 • De vereenvoudigde procedure (beslissing 60 dagen na datum ontvankelijkheid) – deze is enkel van toepassing als
  • de netto handelsoppervlakte kleiner is dan 20.000 m², én
  • er enkel een kleinhandelsvergunning vereist is (geen stedenbouwkundige of milieuaspecten) of de milieu- of stedenbouwkundige aspecten vallen eveneens onder de vereenvoudigde procedure.
 • De gewone procedure (beslissing 105 of 120 dagen na datum ontvankelijkheid) – in andere gevallen moet de gewone procedure gevolgd worden.

Er is geen kleinhandelsvergunning nodig indien de handelszaak voor minder dan 90 dagen per jaar (indien niet in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften) of voor minder dan 180 dagen per jaar (indien wel in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften) in gebruik wordt genomen. Het gebouw moet de andere dagen van het jaar beschikbaar zijn voor ingebruikname door andere functies.

De omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten geldt voor onbepaalde duur en vervalt enkel als de kleinhandelsactiviteiten:

 • niet aanvangen binnen de 5 jaar na het verlenen van de vergunning of
 • meer dan 5 opeenvolgende jaren worden onderbroken.

Aan een omgevingsvergunningsaanvraag zijn dossiertaksen verbonden.