Kempen2020

20% minder CO2-uitstoot realiseren door minder energie te verbruiken en sterker in te zetten op hernieuwbare energie. Dat is het engagement dat het gemeentebestuur recent is aangegaan in het kader van het Burgemeestersconvenant en Kempen2020, een intergemeentelijk streekproject dat gecoördineerd wordt door IOK. Hiervoor werd op 26 januari 2015 een energie- en klimaatactieplan goedgekeurd door de Hulshoutse gemeenteraad.

Het Burgemeestersconvenant is een initiatief van de Europese Commissie waarbij ze de lokale overheden uitdaagt om de Europese doelstelling te behalen om tegen 2020 20% CO2 te besparen. Meer dan 100 Vlaamse gemeenten en ongeveer 5.500 Europese gemeente hebben het Burgemeestersconvenant ondertekend. CO2 is het belangrijkste broeikasgas en ontstaat bij verbranding van fossiele brandstoffen. CO2 besparen betekent dus energie besparen, wat finaal neerkomt op kosten besparen. Het burgemeestersconvenant is niet enkel gericht op het gemeentelijk patrimonium, maar op alles wat er zich binnen de grenzen van de gemeente afspeelt. Dus niet enkel het gemeentebestuur zelf, maar ook haar burgers, ondernemers, enz. zullen de nodige inspanningen moeten leveren om de vooropgestelde doelstelling om 20% minder CO2 uit te stoten te behalen.