Grachtoverwelving

Voor het overwelven van de baangracht is er een toelating van het college van burgemeester en schepenen nodig. De voorwaarden waaraan een overwelving moet voldoen is vastgelegd in het gemeentelijk reglement.