Lokaal Energie- en Klimaatpact

In juni 2021 keurde de Vlaamse regering het Lokaal Energie- en Klimaatpact definitief goed. Het pact wil Vlaamse steden en gemeenten ondersteunen in het behalen van concrete doelstellingen en bouwt verder op reeds ingeburgerde initiatieven zoals het burgemeesterconvenant 2030. De focus ligt op vier werven:

  • Vergroening: Laten we een boom opzetten
  • Energie: Verrijk je wijk
  • Mobiliteit: Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar
  • Regenwater: Water. Het nieuwe goud

Het lokaal Energie- en Klimaatpact legt de basis voor een structurele samenwerking en staat door wederzijdse engagementen garant voor een krachtdadig, concreet en voor iedereen tastbaar lokaal klimaat- en energiebeleid.

Door het ondertekenen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact engageert Hulshout zich om in eerste instantie het Burgemeesterconvenant 2030 te ondertekenen en uit te werken. Verder engageert elke gemeenten – met ondertekening van het pact – zich

  • om een gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van minsten 2,09% in hun gebouwen te realiseren en om de CO2-uitstoot van hun eigen gebouwen en technische infrastructuur met 40% te reduceren in 2030 (tov 2015)
  • tot de verLEDding van de openbare verlichting tegen 2030 alsook de opmaak van lokale warmte- en sloopbeleidsplanen
  • om in te zetten op het verhogen van het draagvlak voor hernieuwbare energie
  • om burgers, bedrijven en verenigingen te stimuleren om samen de concrete en zichtbare streefdoelen uit de 4 werven te behalen

Meer informatie vind je in het Lokaal Energie-en Klimaatpact.