Noodweer

Als gevolg van de 6e staatshervorming is de behandeling van schade veroorzaakt door natuurrampen sinds 1 juli 2014 een bevoegdheid van het Vlaamse gewest. Rampen die zich voordeden voor 1 juli 2014 blijven een federale bevoegdheid.
Hiertoe werd binnen de Vlaamse Overheid het "Vlaams Rampenfonds" gecreëerd, dat is samengesteld uit personeelsleden die in het verleden de nodige ervaring en expertise inzake rampenschade hebben verworven, zowel op federaal als op provinciaal niveau. 

Als er noodweer of een natuurramp plaatsvindt, volgt men volgende procedure: 
1. De Vlaamse Overheid geeft de gemeenten die getroffen werden door een natuurfenomeen, de opdracht om schadegegevens (aantal geteisterden in de gemeente + het geraamde schadebedrag) te verzamelen op een eventuele erkenning als ramp.
2. De gemeente bezorgt de informatie aan het Vlaams Rampenfonds, die op zijn beurt de erkenning van de ramp aan de minister-president van de Vlaamse Overheid zal vragen. 
3. De minister-president legt het erkenningsdossier aan de Vlaamse Regering voor, die beslist over de goedkeuring. 
4. Daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas na de verschijning in het Belgisch Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp.
5. De getroffen personen dienen rechtstreeks hun dossier in te dienen bij het rampenfonds. De gemeente komt hier niet meer in tussen. 
(U dient in eerste instantie, contact op te nemen met uw verzekeraar voor het aangeven van de schade (via brandverzekering). Indien de verzekeraar niet tussenkomst in de vergoeding van de door u geleden schade, kan u een dossier indienen via het rampenfonds).

Meer info


Voor meer informatie kan u terecht bij 
Tamara Van Hoof
Beleidsmedewerker/Dienst secretariaat 
015 22 40 11 - secretariaat@hulshout.be