Woningkwaliteit

A) Leegstand en verwaarlozing

Sinds 1 januari 2010 is leegstand een gemeentelijke bevoegdheid geworden. Elke gemeente is verantwoordelijk voor het vaststellen van leegstand en het opmaken en bijhouden van een register van leegstaande woningen en gebouwen.

Om leegstand te kunnen vaststellen heeft de gemeenteraad een reglement goedgekeurd dat de indicaties van leegstand vastlegt. Op basis van deze indicaties onderzoekt de gemeente of een pand al dan niet leegstaat. De resultaten van dit onderzoek worden in een administratieve akte vastgelegd die wordt opgestuurd naar de zakelijk gerechtigden (houders van de volle eigendom, het recht van opstal, het erfpacht of de vruchtgebruiker).
 

Hoe kan u de vaststelling van leegstand betwisten?

Hoe kan u de vaststelling van leegstand betwisten?

Indien u de vaststelling van leegstand wenst te betwisten, heeft u dertig dagen de tijd ingaand vanaf het ontvangen van de administratieve akte, om beroep in te dienen tegen deze vaststelling. De volledige beroepsprocedure vindt u in artikel 2.2.7 van het decreet grond- en pandenbeleid en de bepalingen van hoofdstuk 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2009 houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister.

Mijn pand is opgenomen in het leegstandsregister. Wat nu?

Mijn pand is opgenomen in het leegstandsregister. Wat nu?

Om de bewoning van leegstaande woningen opnieuw te stimuleren staan er in artikel 3.1.3 tot en met 3.1.10 van het decreet grond- en pandenbeleid 2 mogelijkheden. Zo kunnen woningen die in het leegstandsregister zijn opgenomen in aanmerking komen voor een belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten. 
U kan de woning ook verkopen: bij de aankoop van een leegstaande woning kan de koper namelijk een vermindering van de heffingsgrondslag voor de registratierechten bekomen. 
Naast renoveren en verkopen zijn er nog andere alternatieven: verhuren op de private markt of verhuren via een sociaal verhuurkantoor (SVK).
Op alle woningen die in het leegstandsregister zijn opgenomen geldt eveneens het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht en dit volgens de bepalingen zoals in artikel 85 tot en met 90 van de Vlaamse Wooncode.
De gemeente heeft eveneens een gemeentelijk heffingsreglement op leegstaande gebouwen en woningen ingevoerd. Deze heffing is van toepassing op de panden die zijn opgenomen in het register. 

Wat moet u doen als uw pand niet meer leegstaat?

Wat moet u doen als uw pand niet meer leegstaat?

Een gebouw of een woning kan worden geschrapt uit het leegstandsregister mits aanlevering van voldoende bewijs omtrent het gebruik van dit pand gedurende minstens 6 opeenvolgende maanden. De regelgeving hieromtrent kan u terugvinden in artikel 2.2.8 van het decreet grond- en pandenbeleid en de bepalingen van hoofdstuk 4 van het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2009.

Meer informatie

Meer informatie

Voor meer informatie rond het gemeentelijk leegstandsregister en het gemeentelijk leegstandsreglement kan u zich wenden tot de financiële dienst van de gemeente.

B) Woningonderzoek (onbewoonbaar/ongeschikt/conformiteitsattest)

Als u een woning, appartement of studio huurt met ernstige gebreken, kan u dit melden aan de dienst bouwen en wonen van de gemeente of bij de sociale dienst van het OCMW. Zij zullen de situatie dan met u bespreken en onderzoeken. Indien nodig wordt het Agentschap Wonen-Vlaanderen ingeschakeld om over te gaan tot een woningonderzoek. Een volgende stap is eventueel het inschakelen van de Inspectie RWO Antwerpen.

Op de site www.wonenvlaanderen.be vindt u meer informatie over het woningonderzoek, ongeschiktheid en onbewoonbaarheid. U klikt gewoon op 'huren' en dan op 'particulier' Daar is alle informatie terug te vinden die u in dit verband nodig heeft, zoals "problemen met de kwaliteit van uw woning", "handboek voor huurders" en dergelijke.

Contact

Contact

Wonen Antwerpen:
Lange Kievitstraat 111 - 113 bus 54
Anna Bijns-gebouw
2018 Antwerpen
Tel: 03 224 61 16 
Fax: 03 224 61 12