Grachten

Problematiek

We kampen al geruime tijd met een feitelijke overstromingsproblematiek. Zonder concrete maatregelen zal de situatie alleen maar verergeren. Ondergelopen kelders, straten die volledig blank staan, modderachtige wandelpaden, overlopende grachten, verstopte rioolputten en het triestige beeld hoe de natuur zich moet herstellen na elke hevige regenbui, omdat alles verzadigd is met water. We hebben allemaal baat bij een oplossing. Onze gemeente kan het water dat uit de lucht valt te dikwijls niet te baas.
We kunnen onze ogen voor dit probleem niet meer sluiten: en zijn inmiddels gestart met een integraal waterbeleid.

Project

Om deze reden hebben we onder het motto ‘Hulshout proper', een verbeterscenario ontwikkeld.

Alle gemeentelijke grachten, Pidpa-grachten en grachten van algemeen belang zijn geïnventariseerd. In Hulshout, Houtvenne en Westmeerbeek zijn alle aangrenzende percelen en alle betreffende eigenaars genoteerd, foto's genomen en lengten vastgesteld.
De huidige bergings- en afvoercapaciteit van onze waterlopen en grachten volstaat niet meer. Opwaarderen van het watersysteem is noodzakelijk. Een efficiënt en betaalbaar onderhoud van grachten en waterlopen, welk het water op een optimale manier kan afvoeren en/of kan infiltreren, zal een zeer positieve bijdrage leveren aan het oplossen van de overstromingen. Goed doorstromende en onderhouden grachten geven minder geurhinder. Onkosten die ontstaan bij de bestrijding van noodsituaties kosten de hulpacties ook handenvol geld en kunnen we zo voorkomen.

Indeling van de grachten en waterlopen

Waterlopen en grachten horen beiden tot het watersysteem. Midden 2014 is door de Vlaamse regering een nieuwe indeling vastgesteld. Er is een verschil in beheer, een gevolg van de klassering. We kunnen stellen dat waterlopen geklasseerde grachten zijn.
Waterlopen van 1e categorie zijn eigendom van en vallen onder het beheer van het Vlaams gewest. Waterlopen van 2e categorie zijn eigendom van en worden onderhouden door het provinciebestuur Antwerpen . Momenteel zijn er in onze gemeente geen waterlopen van 3e categorie meer. In de loop van 2017 zullen we nog enkele ‘grachten van algemeen belang' afbakenen.
Onder de grachten vinden we baangrachten en private of burgerlijke grachten. Het eigendomsrecht van de grachten ligt half-half bij de aangelande eigenaars(= persoon die een stuk land bezit dat aan een gracht of rivier grenst).
Een baangracht valt onder het onderhoud van ofwel HidroRio ofwel van onze gemeente.
Privégrachten moeten volgens het politiereglement geruimd worden door de eigenaar van het betreffende stuk grond.
Met gedeelde krachten zullen we de wateroverlast overwinnen.

Concreet scenario:

Afbeelding verwijderd.

Hulshout telt 78 km en 508 m open grachten. Hiervan wordt bijna 19 km beheerd door HidroRio. De verantwoordelijkheid voor de resterende ca. 60 km is verdeeld over vele van onze inwoners en de gemeente.

Onze gemeente is ingedeeld in 8 ruimingszones met een vierjaarlijkse beurtrol voor het opvolgen van het onderhoud.
Tijdens een jaar zullen we de reiniging van de grachten controleren.:

  • Zone 1,2 en 3 (2016, 2020, ...)
  • Zone 7 (2017, 2021, ...)
  • Zone 5 en 6 (2018, 2022, ...)
  • Zone 4 en 8 (2015, 2019, ...)

In 2017 ligt de nadruk op zones 7 en 8 te Houtvenne.

Elk jaar zal onze gemeente in de vastgestelde zones de gemeentelijke baangrachten en grachten van algemeen belang door of in opdracht van de gemeente reinigen.
In het voorjaar zullen alle aangelanden een verzoekschrift ontvangen om hun aangelande gracht(en) te onderhouden.
Concreet betekent dit dat elke aangelande zijn privégracht moet onderhouden. Iedereen draagt op die manier zijn steentje bij door zelf het onderhoud van de gracht uit te voeren of te laten uitvoeren. Alle producten die hier uit voorkomen moet je zelf opvangen, houden of afvoeren.
De gemeente biedt de keuze om dit zelf te doen (of te laten doen) of je kan gebruik maken van de dienst die de gemeente Hulshout aanbiedt, tegenover betaling van een retributie (tussenkomst).
De inwoner verwittigt steeds de gemeente van de uitvoering (015 22 94 80 of luc.vanroie@hulshout.be). Nà deze melding controleert de gemeente de uitvoering. Bij voldoening van de uitgevoerde werken vervalt de vastgestelde retributie.
In het najaar zal de gemeente ook alle resterende percelen (niet gemelde onderhoudsbeurten) controleren en indien nodig een aanmaning verzenden. Bij nalatigheid van de aangelande eigenaar zal na deze nieuwe controle een retributie voor de ruimingswerken ambtshalve worden aangerekend.
Voor deze grachten voorziet de gemeente in het volgende jaar dan een gemeentelijke ruiming , tezamen met het geplande onderhoud van de nieuwe zones van dat jaar.
Je kan deze tussenkomst voorkomen door de ruimingswerken zelf uit te voeren of te laten uitvoeren.

Retributie:

Overeenkomstig het retributiereglement op het ruimen van grachten op private eigendom berekenen we het te betalen bedrag . Voor een machinale ruiming is het tarief vastgesteld op € 2,5 /lopende meter . Is de plaats niet machinaal toegankelijk rekenen we een handmatige ruiming van € 10/lopende meter. De onkosten voor een handmatige ruiming voorkomt u door minimaal 3 m doorgangruimte te creëren langsheen de gracht.

De onkosten voor slibafvoer zijn vastgesteld op €1,5/lopende meter voor slib van categorie 1, €2/lopende meter voor categorie 2, €4,5/lm voor categorie 3, €5/lopende meter voor categorie 4 en €6/lopende meter voor categorie 5. Een erkend labo bepaalt jaarlijks de kwaliteit van het grachtenslib.
Het slib van de grachten in het ruimingsgebied 2017 heeft overal categorie 2 of 3.

Voorbeeld

Stel dat u gezamenlijk met je buur een open gracht bezit van 10 m lengte en u woont in zone 4. In deze zone is het slib zo erg vervuild dat het door een onafhankelijk laboratorium is gecatalogeerd in categorie 4. In dit geval kost de slibverwijdering en -verwerking € 5/lm. Uw aangelande buurman betaalt de helft van de gemeenschappelijk privégracht. Om deze werken machinaal uit te voeren, is er zone van een 3 meter nodig. Indien de ruiming machinaal (met kraan) uitvoerbaar is, is de kostprijs vastgesteld op €2,5/lm. Dit brengt de rekening op:
10: 2 = 5 lm x € 5 = € 25 voor de slibruiming en -verwerking en daarbij komen de kosten voor machinale ruiming € 2,5 /lm x 5 lm = € 12,50 of samen € 25 + € 12,50 = € 37,50.
Als de doorgang belemmerd is, rekenen we een meerkost voor handmatig ruimen aan die in het gemeentelijk retributiereglement is vastgesteld op € 10/lm.
Uw factuurbedrag komt dan op 10 : 2 = 5 lm x € 5 = € 25 voor de slibruiming en -verwerking en daarbij komen de kosten voor machinale ruiming € 10/lm x 5 lm = € 50 of samen € 25 + € 50 = € 75.

Belangrijk:
Deze rekening (retributie) wordt u niet aangeboden indien de ruimingswerken door u of een door u aangestelde persoon zijn uitgevoerd en door onze gemeente zijn aanvaard.

Besluit

Het grachtenproject blijft voor zowel burger als onze technische en administratieve medewerkers een uitdaging. Een engagement van de burger is noodzakelijk en biedt een ondersteuning aan ons motto van het ‘Integraal Waterbeleid Hulshout' (IWB):

"Met gedeelde krachten de wateroverlast overwinnen. Alleen samen kunnen we het aan! Samen staan we sterk."